Ayla Akbal, Barın Selçuk, Aysel Gürcan, Aydan Kurtaran, Murat Ersöz, Müfit Akyüz

Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, metabolik sendrom, fonksiyonel evre

Özet

Amaç: Romatoid artritli (RA) hastalarda, metabolik sendrom (MS) sıklığını, MS komponentlerini araştırmak ve MS ile fonksiyonel durum arasındaki ilişkiyi incelemek.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 71 RA hastası ve 67 kontrol vakası alınmıştır. RA tanısı American College of Rheumatology (ACR) kriterlerine göre, MS tanısı da American Medical Association Summary of the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Report (NCEP ATP III) tanı kritelerine uygun olarak konulmuştur. Fonksiyonel durumları Steinbrocker fonksiyonel sınıflamasına göre yapılmıştır.

Bulgular: Romatoid artritli hasta grubunda MS sıklığı %28.4 kontrol grubunda ise %16.0 olarak saptanmış ve gruplar arasında istatistiksel farklılık saptanmamıştır. RA'lı vakaların %93'ü Steinbrocker fonksiyonel sınıflamasına göre evre 1 veya 2'de bulunuyordu. RA'lı hastalarda sistolik tansiyon ve trigliserid değerleri anlamlı olarak yüksek saptanmıştır. Diğer MS bileşenleri arasında farklılık bulunmamıştır. Kortikosteroid kullanan hastalarda kan şekeri ve sedimantasyon değerleri daha yüksek olmasına rağmen MS sıklığında anlamlı farklılık saptanmamıştır.

Sonuç: Romatoid artritli hastalarda trigliserid ve sistolik tansiyon değerleri artmış olmasına rağmen MS sıklığında istatistiksel olarak artış saptanmamıştır. RA' lı hastaların fonksiyonel durumunda kötüleşme ile MS sıklığı arasında pozitif ilişki bulunmuştur. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 202-5)