Dilek Durmuş1, Fırat Altay1, Oğuz Uzun2, Ferhan Cantürk1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, pulmoner fonksiyon, klinik

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ankilozan Spondilit (AS)'li hastalarda akciğer fonksiyonlarını tespit edip, klinik parametrelerle arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmaya AS tanısı almış 30 hasta ve 20 sağlam kontrol alındı. AS tanısı alanlar (Grup 1) ve sağlam kontroller (Grup 2) idi. Her iki gruptaki hastaların ağrısı istirahat VAS değerleriyle, fonksiyonel kapasiteleri göğüs ekspansiyonu, BASFI ölçümleriyle ve 6 dakika yürüme testiyle, hastalık aktivitesi BASDAI ölçümüyle, akciğer fonksiyonları ise; zorlu vital kapasite (FVC), birinci dakikada zorlu ekspiratuar volüm (FEV1) ve vital kapasite (VC) ölçümleriyle değerlendirildi.

Bulgular: Gruplar arasında yaş ve beden kitle indeksi ölçümleri açısından fark yoktu (p>0.05). Her iki grup arasında klinik parametreler (istirahat VAS, göğüs ekspansiyonu, BASFİ, BASDAİ, 6 dakika yürüme testi, hastalık süresi) ve akciğer fonksiyonları (FVC, FEV1, VC) açısından anlamlı fark belirlendi. Tüm akciğer ölçüm paremetreleriyle klinik ve fonksiyonel ölçümler arasında çok anlamlı ilişki tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, hastaların klinik yakınmaları, fonksiyonel performansları ve akciğer kapasiteleri arasında ilişki tespit ettik. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 178-82)