Remzi Çevik, Ali Gür, Kemal Nas, Suat Acar, A. Jale Saraç

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Kronik yorgunluk sendromu, depresyon, miyalji

Özet

Giriş ve Amaç: Kronik yorgunluk sendromu (KYS), yorgunluk, baş ağrısı, uyku bozukluğu, konsantrasyon zorluğu ve kas ağrısı gibi semptomları içeren bir hastalıktır. Çalışmamızın amacı, KYS'lu hastalarda klinik ve demografik özellikleri belirlemek ve bunları kontrol grubuyla karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metod: Altmış sekiz KYS'lu kadın (yaş ortalaması: 31±8) ve 52 sağlıklı kadın (yaş ortalaması: 29±6) çalışma kapsamına alındı. KYS'lu hastaların klinik ve demografik özellikleri değerlendirildi ve kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

Bulgular: Kronik yorgunluk sendromlu bayan hastalarımızda en yaygın olarak saptanan semptomlar; yorgunluk (%100), miyalji (%97), lenfadenopati (%87), artralji (%84) ve faranjit (%84), uyku bozukluğu (%73.5 ) ve boğaz ağrısı (% 69) idi. Depresyon düzeyi ve hassas nokta sayısı kontrol grubuna göre daha yüksekti.

Sonuç: Mevcut veriler, kontrol grubuna göre KYS'lu hastalarda depresyon düzeyinin daha yüksek olduğunu ve yorgunluk, miyalji, lenfadenopati, artralji ve boğaz ağrısı semptomlarının KYS'lu hastalarda sık görüldüğünü göstermektedir. Ayrıca bu tür şikayetleri uzun süredir var olan hastalarda KYS mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.