Nuri Çetin1, Şeniz Akçay Yalbuzdağ1, Mehmet Tuğrul Cabıoğlu2, Nur Turhan1

1Başkent Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Akupunktur Tedavi Ünitesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Fibromyalji sendromu, ağrı, hassas nokta sayısı, basınç ağrı eşiği, yaşam kalitesi

Özet

Amaç: Fibromyalji, yaygın ağrı ve spesifik anatomik bölgelerde hassas noktalarla karakterize kronik muskuloskelatal ağrı sendromudur. Bu hastalık kişilerin yaşam kalitesinin etkilemektedir. Çalışmanın amacı fibromiyalji sendromlu hastaların ağrı ve yaşam kaliteleri üzerine etki eden faktörleri araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği'ne başvuran ve Fibromyalji Sendromu tanısı konulan 35 kadın hasta ve daha önce hiçbir hastalığı olmayan, sağlıklı 20 gönüllü kadın kontrol alınarak yürütüldü. Bireylerin digital palpasyonla hassas nokta sayısı, algometre ile Basınç ağrı eşiği (BAE), Kısa-Form Mc Gill Ağrı Anketi (KF-MAA) ile ağrı şiddeti ve Fibromyalji Etki Anketi (FEA) ile yaşam kaliteleri değerlendirildi.

Bulgular: Yaş, vücut kitle indeksi, eğitim durumu açısından kontrol ve çalışma grupları benzer yapıda idi. Fibromyalji grubunda algometrik yöntemle test edilen BAE'ler kontrol grubuna göre daha düşük bulundu. Hasta grubunda hassas nokta (HN) sayısı sayısı, ağrı süresi, KF-MAA skorları ile FEA arasında lineer bir ilişki vardı ( p<0.001). HN sayısı ile ağrı süresi ve KF-MAA skorları arasında da lineer bir ilişki vardı (p<0.001).

Sonuç: Hasta grubunda tüm ağrı ölçümleri arasında ve tüm bu parametrelerle yaşam kalitesi arasında ileri derecede anlamlı korelâsyon saptandı. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 77-81)