Berrin Leblebici1, Nur Turhan2, Mehmet Adam1, Nuri Çetin2, Selda Bağış1

1Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Adana, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu, yaşlılık, osteoartrit

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik ağrı nedenleri arasında önemli yer tutan fibromiyalji sendromunun (FMS) geriatrik populasyondaki sıklığı ve klinik özelliklerini belirlemek ve geriatrik populasyonda tek başına osteoartriti olan hasta grubu ile osteoartrite ek olarak FMS tanısı alan hasta grubu arasında ağrı parametrelerini karşılaştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Ardı sıra olarak polikliniğimize başvuran 65 yaş üzeri, 124 hasta çalışmaya alındı. Osteoartrit ve, veya fibromiyalji sendromu haricinde ağrıyı etkileyecek başka bir hastalığı olmayan 65 hasta klinik, radyolojik ve laboratuar incelemeler ile değerlendirildi. Fibromiyalji sendromu tanısı Amerikan Romatizma Birliği (ACR) kriterlerine göre konuldu. Hastalığın progresyon ve sonuçlarını değerlendirmek için fibromiyalji Etki Sorgulaması (FES) kullanıldı. Ağrı parametreleri olarak vizüel analog skala (VAS) skoru, dejenere eklem sayısı, antiinflamatuar ve analjezik ilaç kullanımı ve toplam hassas nokta sayısı (THN) kaydedildi.

Bulgular: Doksan yedisi kadın, 27'si erkek olan 124 hastanın yaş ortalaması 70.56±5.05 yıl, ortalama menapoz yaşı 46.04±7.08 yıl idi. Kırk yedi hastaya (%37.9) fibromiyalji sendromu tanısı konuldu. Bunların 42'sinde eşlik eden osteoartrit hastalığı saptandı. Yüz yirmi dört hastanın 23'üne ise tek başına osteoartrit (OA) tanısı konuldu. Osteoartrite ek olarak fibromiyalji sendromu (OA+FMS) olan hasta grubu (n:42, ortalama yaş: 69.19±4.23 yıl) ile OA hasta grubu (n=23, ortalama yaş=70.6±4.32 yıl) karşılaştırıldığında önceden geçirilmiş psikiyatrik hastalık ve VAS açısından OA±FM grubunda istatistiksel olarak anlamlı yükseklik mevcuttu (p<0.001, p:0.03).

Sonuç: FMS, geriatrik hasta grubunda sık olarak görülmekte, ayrıca bu populasyonda genellikle osteoartrite eşlik etmekte ve kronik ağrıyı önemli derecede arttırmaktadır. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 6-9)