Mehmet Zeki Kıralp, Ümit Dinçer, Engin Çakar, Hasan Dursun

Anahtar Kelimeler: Kompleks bölgesel ağrı sendromu, epidemiyoloji, tedavi, iş günü kaybı, sakatlık

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı kompleks bölgesel ağrı sendromunun (KBAS) epidemiyolojik özellikleri ile tedavi yaklaşımlarının etkinliklerini değerlendirmek ve iş hayatına olan etkilerini incelemektir.

Yöntem ve Gereçler: KBAS tanısı konan ardışık 106 hastanın tıbbi kayıtları demografik özellikler, başlatıcı (tetikleyici) olaylar, yaralanma bölgesi, semptom süresi, radyolojik bulgular (direkt röntgen ve sintigrafi), tedavi modaliteleri, hastanede yatış süresi, iş günü kaybı, tedavi sonuçları ve sekel olarak kalan sakatlık dikkate alınarak retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: En sık başlatıcı (tetikleyici) olay kırık ve yumuşak doku travmalarıydı. Ortalama semptom süresi 4.1±3.0 ay ve ortalama iş günü kaybı 187.5±107.4 gündü. Rehabilitasyon programı sonucu 93 hastanın (%87.7) klinik sonuçları önceki işlerine geri gönderilmeye yetecek kadar iyiydi.

Sonuç: KBAS'ın tedavi süresi genellikle uzundur ve sıklıkla fazla iş günü kaybına sebep olur. Bununla beraber, bazı hastalarda tüm terapötik yaklaşımlara rağmen sakatlık gelişebilir. (Turk J Rheumatol 2009; 24:1-5)