Belde Kasap1, Afşin Kundak2, Mehmet Türkmen1, Alper Soylu1, Sülen Sarıoğlu3, Salih Kavukçu1

Anahtar Kelimeler: Henoch-Schoenlein nefriti, IgA birikimi

Özet

Amaç: Henoch-Schoenlein purpura çocukluk çağında görülen en sık vaskülit olup uzun dönem prognozu renal tutuluma bağlıdır. Henoch-Schoenlein nefriti IgA aracılı bir hastalıktır ve bu çalışmada renal IgA birikiminin klinik ve histopatolojik bulgular üzerine etkilerinin araştırması planlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler: HSP tanısı almış ve biyopsi yapılmış 17 hasta çalışmaya alındı. Tanı anında ve son vizitteki klinik bulgular Goldstein ve ark.'dan uyarlanan sınıflamaya göre değerlendirildi. Histopatolojik değişiklikler ise International Study of Kidney Disease in Childhood tarafından belirlenen sınıflamaya göre değerlendirildi. IgA birikimi semi-kantitatif olarak +1 ve +4 arasında evrelendi. IgA birikimine göre Grup 1 (+1 ve +2 IgA birikimi) ve Grup 2 (+3 ve +4 IgA birikimi) olmak üzere iki grup oluşturuldu. Bulgular iki grup arasında değerlendirildi.

Bulgular: Klinik bulgular ya da histopatolojik değişiklikler açısından iki grup arasında farka rastlanmadı. Ayrıca, IgA birikim miktarı da klinik ya da histopatolojik bulgular ile korelasyon göstermemekte idi.

Sonuç: Hasta sayımız kısıtlı olmakla beraber, HSN bulunan çocuk hastalarımızda IgA birikim miktarı ile klinik ya da histopatolojik bulgular arasında ilişki kurulamamıştır. Bulguların daha büyük örneklemde doğrulanmasına ihtiyaç vardır. (Romatizma 2008; 23: 114-7)