Berna Tander, Dilek Durmuş, Yeşim Akyol, Ferhan Cantürk

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, yaşam kalitesi, ağrı, depresyon

Özet

Amaç: Bu çalışmada; diyalize giren son dönem kronik böbrek yetmezlikli hastaların, ağrı şiddetlerini, yaşam kalitelerini ve psikolojik durumlarını değerlendirip, Kısa Form-36 (SF-36)'nın alt parametreleri ile ağrı şiddeti ve depresyon arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 52 hasta ve 54 sağlıklı kontrol alındı. Hastaların sosyo demografik özellikleri yarı yapılandırılmış formla sorgulandı. Hastalara ve kontrol grubuna Görsel Analog Skala (GAS), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve SF-36 uygulandı.

Bulgular: Olgular ve kontroller arasında; demografik veriler açısından istatistiksel anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Hastaların SF-36 skorları Fiziksel Rol (FR) (p>0.05) dışında kontrollere göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). SF-36 alt parametreleri FR (r=-0.06, p>0.05) dışında BDÖ skorları ile negatif korele bulundu (p<0.01). SF-36'nın alt parametrelerinden FR (r=-0.37, p<0.01), Ağrı (r=-0.35, p<0.05) ve Sosyal Fonksiyon (r=-0.35, p<0.01) skorları ile ağrı skoru arasında negatif korelasyon bulundu. Ayrıca diyaliz süresi ile Fiziksel Fonksiyon (r=-0.42, p<0.01) skoru arasında negatif, Vitalite (r= 0.35, p<0.05) skoru arasında da pozitif korelesyon saptandı (p<0.05).

Sonuç: Diyaliz hastalarının izlemlerinde yaşam kalitesi ve emosyonel durum irdelenmelidir. Depresyon sorgulanmalı ve tedavi edilmelidir. (Romatizma 2008; 23: 72-6)