Neslihan Soran, Özlem Altındağ, Ahmet Demirkol

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Fibromyalji sendromu, depresyon, özürlülük

Özet

Amaç: Fibromiyalji Sendromu, yaygın vücut ağrılarıyla seyreden bir kronik ağrı sendromudur. Hastalığa, en sık depresyon olmak üzere çeşitli ruhsal bozuklukların eşlik ettiği bilinmektedir, ancak depresyonun klinik bulgular ve fiziksel yetiyitimi ile ilişkisini ortaya koyan az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı, fibromiyalji sendromu olan hastalarda depresyon belirti şiddeti ve klinik bulgularla ilişkisinin araştırılmasıydı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya fibromiyalji tanısı almış olan 29 hasta ve 38 sağlıklı birey alındı. Her iki grupta ağrı şiddeti, görsel analog skala (GAS); fiziksel yetiyitimi, Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (SDÖ); hastalık şiddeti, Fibromiyalji Etki Anketi (FEA); depresyon düzeyi, Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ) ile değerlendirildi. Hassas nokta sayısı, fizik muayene ile belirlendi.

Bulgular: Demografik özellikler açısından iki grup arasında fark yoktu. SDÖ skoru hasta grubunda kontrol grubundan daha yüksek değildi. GAS, FEA ve HDÖ skorları, hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p < 0.001). Ayrıca HDÖ skoru, FEA ve GAS ile pozitif korelasyon gösteriyordu (r=0.320, p=0.008; r=0.298, p=0.013).

Sonuç: Sonuçlarımız, fibromiyalji hastalarında fiziksel yetiyitiminin, sağlıklı bireylerden daha fazla olmadığını, depresyon belirtilerinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğunu ve depresyon düzeyinin hastalık şiddeti ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Fibromiyalji hastalarının, özellikle depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıklar açısından değerlendirilip tedavi edilmesinin tedaviye katkıda bulunacağı düşüncesindeyiz. (Romatizma 2008; 23: 1-4)