Sibel Eyigör1, Hale Karapolat2, Onur Kıvılcım Korkmaz2, Can Eyigör3, Rüçhan Uslu4, Berrin Durmaz5, Meltem Uyar6

Anahtar Kelimeler: Kanser, fibromyalji, ağrı, yorgunluk, yaşam kalitesi

Özet

Amaç: Hospitalize kanser hastalarında, palyatif bakım ile ilgili bilgilerimiz artıyor olsa da, semptomların hastaların yaşam kalitesine etkileri ile ilgili bilgilerimiz hala sınırlıdır. Bu nedenle, çalışmamızda hospitalize kanser hastalarında fibromyalji sendromu (FMS) sıklığını ve ağrı yayılımına göre, ağrı yorgunluk ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı planladık.

Hastalar ve Yöntem: 122 hospitalize kanser hastası çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, ağrı ( vizüel analog skala ve verbal skala), uyku kalitesi, hastalık etkisi (Fibromyalgia Impact Questionnaire –FIQ), yorgunluk (Brief Fatigue Inventory-BFI), yaşam kalitesi ( kısa form 36- KF36 ve European Organization for Research and Treatment of Cancer [EORTC QLQ-C30]) standart ölçümler ile değerlendirildi. Hospitalize kanser hastaları ağrı yayılımına göre, yaygın ağrı, bölgesel ağrı, ağrısız olarak üç gruba ayrıldılar.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hospitalize kanser hastalarından on üç tanesi (%10,7) FMS tanısı aldı. Ağrı yayılımına göre üç grup arasında, demografik karakteristikler açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Diğer taraftan, metastaz varlığı, yorgunluk, uyku problemi, ağrı, BFI, FIQ, KF36 fiziksel fonksiyon, ağrı, genel sağlık, vital, sosyal fonksiyon ve mental sağlık ve EORTC-QoL-C30 alt gruplarına göre gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark görüldü (p<0,05).

Sonuç: Çalışmamızda, onkoloji hastanesine kabul edilen hastalardaki FMS sıklığı ve bunun yanında ağrı yayılımına göre, ağrı, yorgunluk ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Bu çalışmada elde edilen sonuçların, gelecek çalışmalara ve tedavi yaklaşımlarına yardımcı olacağı düşüncesindeyiz. (Romatizma 2007; 22: 126-31)