Zeynel Güldoğan1, Emel Ekşioğlu2, Hikmet Fırat3, Aytül Çakcı2

1Sağlık Bakanlığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Nevşehir, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, akciğer tutulumu, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi, solunum fonksiyon testleri

Özet

Amaç: Akciğer tutulumu, Romatoid artritte (RA) sık görülen bir ekstra artiküler bulgudur. Bu çalışmada 81 RA'lı olgu kesitsel olarak incelendi.

Hastalar ve Yöntem: Hastaların semptomları, klinik ve laboratuar aktivasyon parametreleri, İmmünglobülin (Ig) düzeyleri, fonksiyonel durumları Sağlık Değerlendirme Formu (HAQ), günlük yaşam aktiviteleri için gerekli egzersiz seviyeleri (altı dakika yürüme testi), solunum fonksiyon testleri (SFT) ve yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografileri (YRBT) değerlendirildi. HAQ ve altı dakika yürüme testinin YRBT ve SFT ile ilişkisi, YRBT ile SFT arasındaki ilişki ve semptomlarla YRBT arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular: Hastaların %56.8'inin YRBT'lerinin, %29.7'sinin SFT'lerinin patolojik olduğu saptandı. YRBT bulguları erkek cinste, ileri yaşta, geç başlangıçlı, C- reaktif protein, eritrosit sedimantasyon hızı ve Ig A'nın yüksek olduğu olgularda patolojik bulundu. YRBT bozuk olan olgularda öksürük ve balgam semptomları anlamlı bir şekilde yüksekti. HAQ ile SFT arasında ilişki bulundu. SFT ile YRBT bulguları arasında ilişki saptandı. Altı dakika yürüme testi ile SFT ve YRBT arasında ilişki saptanmadı.

Sonuç: Erkek, ileri yaştaki ve geç başlangıçlı, IgA düzeyi yüksek RA'lı hastalarda akciğer patolojisinin daha yüksek oranda olduğu, ancak günlük fiziksel aktiviteleri için gerekli fonksiyonel egzersiz seviyesini bozacak kadar etkilemediği kanaatine varıldı. (Romatizma 2007; 22: 97-103)