Berrin Gündüz, Belgin Erhan, Seçil Hıncal Boriçi, Ayşe Nur Bardak, Zeynep Kılıç, Bora Akyürek

Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Fizik Tedavi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, lipid profili

Özet

Amaç: Romatoid artritli (RA) hastaların lipid profilini incelemek

Hastalar ve Yöntem: American College of Rheumatology (ACR) kriterlerine göre RA tanısı almış, postmenapozal döneminde 40 kadın hasta ile benzer yaş grubunda 40 sağlıklı kadın hastanın serum total kolesterol, trigliserid, yüksek dansiteli lipooprotein kolesterol (HDL-kol), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-kol), sedimentasyon, serum reaktif protein (CRP), romatoid faktör (RF) düzeyleri karşılaştırıldı.

Bulgular: RA ve kontrol grubu arasında ortalama yaş, menapoz durumu ve vücut kitle indeksi yönünden anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). RA grubunda sedimentasyon ve CRP düzeyleri istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0.005, p=0.041). Her iki grup arasında serum total kolesterol, trigliserid, LDL-kol düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). Serum HDL-kol düzeyleri RA‘lı hastalarda daha yüksek olmasına karşın bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.059).

Sonuç: Bu çalışmada RA hasta grubu ile kontrol grubu arasında lipid düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. (Romatizma 2007; 22: 88-90)