Özlem Altındağ1, Abdurrahim Koçyiğit2, Necla Çelik2, Hakim Çelik2, Neslihan Soran2

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, DNA hasarı, oksidatif stres, total antioksidan kapasite

Özet

Amaç: Bu çalışma osteoartritli hastalarda DNA hasarı ile serum oksidatif/ antioksidatif durumun araştırılması amacıyla planlandı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya diz osteoartriti olan 29 hasta ve 26 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Periferik lökosit DNA hasarı single-cell jel elektroforez (comet) yöntemi ile, plazma total oksidan, antioksidan miktarı ve oksidatif stres indeksi novel otomatik ölçüm yöntemi ile değerlendirildi.

Bulgular: Periferik lökosit DNA hasarı, plazma total oksidan (TOS) miktarı ve oksidatif stres indeksi (OSI) osteoartrit grubunda kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek, total antioksidan miktarı ise düşük bulundu (p < 0.001). Ayrıca DNA hasarı ile oksidatif stres indeksi arasında pozitif korelasyon mevcuttu (r = 0.530, p < 0.001).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre osteoartrit patojenezinde oksidatif stresin rolü olabileceğini ve buna bağlı gelişebilecek DNA hasarının osteoartritli hastalarda normal populasyona göre daha fazla olduğu düşünülebilir. (Romatizma 2007; 22: 60-3)