Serpil Savaş1, Berna Okudan1, Hasan Rifat Koyuncuoğlu2, Hakan Çelik3, Tamer Karaaslan3, Mustafa Yıldız4

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, kemik yoğunluğu, DXA, metakarpal kemikler, sinirler

Özet

Amaç: Premenopozal karpal tünel sendromlu (KTS) kadınlarda tenar atrofiye bağlı olarak metakarpal kemik yoğunluğu kaybı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, tenar atrofisi olmayan KTS'li hastalarda metakarpal kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmek, metakarpal kemik yoğunluğu ile elektrofizyolojik bulguları, el gücü ve Boston Anketi arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya tenar atrofisi olmayan 30 KTS'li premenopozal hasta ile 32 premenopozal kontrol olgu alındı. KTS'li hastaların semptom şiddeti ve fonksiyonel durumları Bostan Anketi ile değerlendirildi. Grupların el güçleri Jamar dinamometresi ve pinchmetre ile ölçüldü. Kemik mineral yoğunluğu sağ elin 2-4. metakarplarından dual enerji X-ray absorpsiyometri cihazı (DXA) ile ölçüldü. KTS'li grupta elektrodiagnostik incelemeler yapıldı.

Bulgular: Metakarpal kemik yoğunluğu değerleri KTS ve kontroller arasında farklı değildi (0.49±0.07 gr/cm2 ve 0.50±0.07 gr/cm2, p>0,05). KTS ve kontrollerin el kavrama gücü değerleri (23.98± 5.50 kg ve 23.88±3.76 kg, p>0.05) ile lateral tutma güçleri (6.70± 1.44 ve 6.99±1.17 kg, p>0.05) benzerdi. Elektrofizyolojik bulgular, el gücü ve Boston Anketi değerleri metakarpal kemik yoğunluğu ile korele değildi (P>0.05).

Sonuç: Tenar atrofi, KTS'li hastaların metakarpal bölgelerinde saptanan düşük kemik yoğunluğunun en önemli belirleyicisi olarak görünmektedir. (Romatizma 2007; 22: 15-9)