Halil Koyuncu, Neval Bozok, Seçil Yalgın, Fatma Kumbasar, Haluk Aksoy

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, tedavi, leflunomid, haftalık doz

Özet

Amaç: Romatoid artritte (RA) haftalık 100 mg leflunomidin etkinlik ve emniyetini araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Amerikan Romatoloji Derneği kriterlerine göre aktif romatoid artritli hastalar alındı. İlk 3 gün 100 mg yükleme dozunu takiben haftalık 100 mg luflunomid ile devam edildi. Etkinlik ve yan etkiler değerlendirildi.

Bulgular: Yedi hastanın yaş ortalaması 50.5±6.1 yıl ve hastalık süresi ortalama 8.0±5.8 yıldı. Tüm hastalar önceden hastalık modifiye edici ilaç (DMARD) alıyorlardı. Tedaviyi bırakan olmadı. Ağrı skoru, tedavi öncesi 6.5±0.9 ve tedavi sonrası 4.1±1.0 idi. Hassas eklem sayısı başlangıçta 12.7±2.1 ve 6 ay sonunda 8.5±1.6 idi. Şiş eklem sayısı, çalışma başlangıcında 12.5±3.5 ve çalışma bitiminde 8.7±2.4 idi. Bu farklar istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Stanford skalası, tedavi öncesi 45.4±7.8 ve tedavi sonrasında 32.8±6.1 idi. Genel sağlık durumu ortalaması başlangıçta 5.0±1.1 ve sonuçta 7.4±1.3 idi. Her ikisi de anlamlı değişti (p<0.05).Arteriel tansiyon tedavi başlangıçında ve bitiminde normaldi.Eritrosit sedimentasyon hızı başlangıçta 62.8±25.6 mm/saat ve tedavi sonunda 43.4±11.6 mm/saat idi. CRP seviyeleri başlangıçta 39.2±17.5 IU ve sonuçta 26.2±10.8 IU bulundu. Bu düşüşler anlamlıydı (p<0.05). ALT başlangıç ve bitimde 20.8±8.4 IU ve 26.4±9.8 IU idi. Bu yükselmeler anlamlı değildi(p>0.05). Klinik yan etki görülmedi. Trombositopeni, %14.3 olguda vardı, hafif ve geçiciydi. Röntgende erozyon, %71.4 olguda vardı, tedavi sonucunda artmadı. Tedavi sonunda global etkinlik ortalaması 2.5±0.7 idi.

Sonuç: Çalışma açık, kontrolsüz ve karşılaştırmasız ön çalışmadır. Literatürle uyumlu ve olumludur. 6 ayda klinik yan etki yoktur. Hasta uyumu tamdır.Haftalık kullanım kolaylık sağlamıştır. Bu tedavinin yararları uzun süreli, randomize kontrollü çalışmalarla desteklenmeli ve yapılmalıdır. (Romatizma 2007; 22: 6-10)