Fatma Peker, M. Ali Taşkaynatan, Ahmet Özgül, T. Alp Kalyon

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, cinsel yaşam, iş yaşamı

Özet

Amaç: Ankilozan spondilitli (AS) hastaları sıklıkla etkilemesine karşın iş yerinde yaşanan güçlükler ve cinsel problemlere gereken önem verilmemektedir. Bu çalışmanın amacı, AS'in çalışma yaşamı ve cinsel fonksiyonlar üzerine hasta tarafından tanımlanmış etkilerini ortaya koymaktır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya modifiye New York kriterlerine göre AS tanısı konmuş, ortalama yaşı 24.33 yıl, ortalama hastalık süresi 2.53±0.96 yıl olan 94 genç erkek hasta dahil edildi. Tüm hastalara standart cinsel yaşantı ve çalışma yaşamlarını sorgulayan bir anket formu uygulandı. Sonuçlar Likert tipi bir skala ile değerlendirildi. Cinsel yaşam başlığı altında cinsel istek, ilişki sıklığı ve ilişkiden zevk alma konuları sorgulandı. Meslek hayatı başlığı altında ise çalışma ya da çalışmama durumu, işsizlik ya da emeklilik nedeni ve iş doyumu sorgulandı. Elde edilen sonuçlar ile hastalığın şiddet ve gidişini gösteren Bath AS hastalık aktivite indeksi (BASDAI), fonksiyonel indeks (BASFI), global indeks (BAS-G) ve metroloji indeksi (BASMI) gibi skorlar arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: BASFI ve BASDAI skorları ile cinsel yaşantı parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu. İş yaşamında ise BASFI, BASDAI, BAS-G ve BASMI skorları arasında korelasyon mevcut idi.

Sonuç: AS'te, hastalığın fonksiyonel durum ve günlük yaşam aktivitelerinde yarattığı olumsuzluklar nedeniyle hastaların cinsel ve iş yaşamlarının negatif yönde etkilendiği sonucuna varılmıştır. (Romatizma 2006; 21: 100-4)