Kaan Uzunca, Nurettin Taştekin, Murat Birtane

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Pes planus, ağrı, dizabilite, pedobarografi, kalkaneal eğim açısı

Özet

Amaç: Pes planus ayağın longitudinal medial arkının düşük olması ya da arkın olmaması ile karakterize bir sorundur. Klinik olarak yürüme sırasında veya ayakta durma ile ortaya çıkan ağrı şikâyeti ile karşılaşılmaktadır. Biz çalışmamızda pes planuslu hastalarda ağrı ve dizabilitenin ayak taban basınçları ve radyografik bulgular ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Pes planus tanısı alan 30 olgunun ayak ağrısı ve ayak aktiviteleri ile ilgili yaşadıkları fonksiyonel kısıtlılıklar, ayak fonksiyonel indeksinin ağrı ve dizabilite bölümleri kullanılarak değerlendirildi. Hastaların pedobarografik inceleme ile statik ve dinamik taban basınçları ölçüldü. Lateral ayak radyografisinde kalkaneal eğim açısı ölçüldü. Ölçülen basınçların ve kalkaneal eğim açısının ağrı ve dizabilite ile ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Pes planuslu olgularda ağrı ve dizabilite ile statik değerlendirmedeki basınçlar arasında bir ilişki tespit edilemezken (p>0.05), dinamik değerlendirmede ağrı ile ayağın ön-dış kısmı ve orta ayak pik basınçları arasında negatif bir ilişki tespit edildi (p<0.05). Dizabilite ile taban temas alanı arasında pozitif korelasyon bulundu (p<0.05). Kalkaneal eğim açısı ile ağrı ve dizabilite skorları arasında negatif korelasyon mevcuttu (p<0.05).

Sonuç: Pes planuslu hastalarda medial longitudinal arkın düşük olması veya azalması, arkın şok emici etkisinin bozulmasına neden olarak, ayakta özellikle yürüme esnasında belirginleşen ağrı ve dizabilite ile bir beraberlik gösterebilir. (Romatizma 2006; 21: 95-9)