Murat Karkucak, İbrahim Tuncer, Mustafa Güler, Erhan Çapkın, Mehmet Tosun, Haşim Çakırbay

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Trobzon, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Bel okulu, kronik bel ağrısı

Özet

Amaç: Bu çalışmada bel okulu programına alınan 44 kronik mekanik bel ağrılı hastanın sosyoekonomik ve ağrı ile ilgili özellikleri araştırıldı ve bel okulunun etkinliği değerlendirildi.

Hastalar ve Yöntem: Hastalarımızın %72.7'si kadın (%47.7'si ev hanımı), % 40.9'u ilkokul, %45.4'ü 45-54 yaş arasında idi. Hastalar bel okulu öncesi ve bel okulundan sonra 1. ay, 3. ay olmak üzere üç kez ağrı Visual Analogue Scale (VAS), lomber bölgenin klinik değerlendirilmesi (Lomber Schober (cm)), Lomber eklem hareket açıklığı (EHA), düz bacak kaldırma testi (DBKT), el-yer mesafesi (cm) ve ayrıca fonksiyonel yetersizliği değerlendirmek için hastalara doldurulan Modifiye Oswestry Bel Ağrısı Sorgulama Formu ile değerlendirildiler.

Bulgular: Bel okuluna alınan hastaların bel okulu öncesi ağrı (VAS), Lomber (EHA) ve fonksiyonel kısıtlanma değerleri 1. ay ve 3. ay kontrol değerleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak bel okulu sonrası anlamlı düzelme saptandı (p<0.05).

Sonuç: Sonuç olarak kadın olmanın ve düşük eğitim düzeyinin bel ağrısı için önemli bir risk faktörü olduğunu ve bel okulunun kronik mekanik bel ağrılı hastalarda subjektif ve objektif semptomların düzelmesine yardımcı olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca ekonomik bir yöntem olması nedeniyle diğer fizik tedavi yaklaşımlarıyla birlikte veya alternatif olarak tedavide kullanılmasının yararlı olduğunu düşünmekteyiz. (Romatizma 2006; 21: 87-90)