Gülcan Gürer, Ömer Faruk Şendur

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, klinik özellikler

Özet

Amaç: Fibromiyalji (FM) kronik kas iskelet ağrıları ile ve standart hassas noktalarda artmış hassasiyetle karakterize etiyolojisi bilinmeyen yaygın görülen bir hastalıktır. Yorgunluk, uyku bozuklukları ve azalmış yaşam kalitesi gibi ek semptomları vardır. Çalışmamızda fibromiyalji olgularının klinik özelliklerini ve bu semptomlar arasındaki ilişkileri araştırdık.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 170'i bayan 1'i erkek olan 171 FM'li hasta dahil edildi. Hastalardaki ağrı şiddeti visüel analog skala ve verbal ağrı skalası ile değerlendirildi. Hassas nokta muayenesi yapıldı ve hastaların son sağlık durumunu saptamak için Fibromyalji Etki Sorgulaması (FES) formu dolduruldu. ‹statistiksel analiz olarak pearson korelasyon testi kullanıldı.

Sonuçlar: Araştırmaya alınan 171 hastanın 156'sında (%91.2) yaygın vücut ağrısı, 163'ünde (%95.3) yorgunluk, 143'ünde (%83.6) baş ağrısı, 135'inde (%78.9) parestezi, 130'unda (%76) uyku bozukluğu, 111'inde (%64.9) subjektif şişlik hissi, 96'sında (%56.1) ağızda kuruluk, 65'inde (%38) libido kaybı, 63'ünde (%36.8) irritabl barsak bulguları, 55'inde (%35) dismenore, 47'sinde (%27.5) raynaud fenomeni tespit edildi ve literatür verileri ile uyumlu olarak, klinik parametreler arasında anlamlı korelasyonlar saptandı. (Romatizma 2006; 21: 41-4)