Haydar Gök, Saime Ay, Şehim Kutlay, Yeşim Kurtaiş Gürsel

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, lumbrikal, interosseöz, elektrofizyoloji

Özet

Bu çalışmada, ikinci lumbrikal (2L) ve interosseöz (INT) kaslara ait latans farkının normal değerinin tesbit edilmesi ve karpal tünel sendromu tanısında standart elektrofizyolojik yöntemle karşılaştırılması amaçlandı. Ellerinde parestezi ve ağrı şikayeti ile başvuran 100 hasta çalışmaya alındı. 48 sağlıklı kişi kontrol grubunu oluşturdu. Tüm hastalara KTSÕna yönelik standart elektrofizyolojik inceleme yapıldı. KTS tanısı konulan 42 hasta ve 48 sağlıklı kişide, alternatif teknik ile, INT ve 2L kaslarına ait distal motor latanslar arasındaki fark araştırıldı. 2L-INT latans farkının KTS tanısındaki duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek bulundu. 2L liflerin abdüktör pollisis brevis kasının motor lifleri kadar etkilenmesi nedeniyle, KTS tanısında standart elektrofizyolojik yönteme alternatif olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.