Mustafa Serteser, Deniz Evcik, Tülay Köken, Ahmet Kahraman

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, protein sülfidril, protein karbonil, malondialdehid

Özet

Amaç: Reaktif Oksijen Ürünleri (ROS), romatoid artrit (RA) gibi akut ve kronik inflamatuvar olaylarda önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışma RA'li hastalardaki ROS ve antioksidan etkinin varlığını araştırmak amacıyla planlandı.

Hastalar ve Yöntem: Antioksidan etkinlik total protein sülfidril (SH) düzeyi ile, ROS ise protein karbonil ve malondialdehid (MDA) düzeyleri ile belirlendi. Çalışmaya yaşları 31-68 arasında toplam 29 RA'li hasta alındı. Kontrol grubu aynı cins ve yaşta 20 sağlıklı bireyden oluşturuldu. Hasta ve kontrol grubunun serumlarından total protein SH, protein karbonil ve MDA düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: RA'li hastalarda total protein SH düzeylerinde kontrol grubuna göre belirgin azalma olduğu gözlendi (396.26±42.33 mmol/L vs 677.21±59.98 mmol/L, p<0.001). Ayrıca sırasıyla protein karbonil ve MDA düzeylerinde de kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı artış olduğu tespit edildi (105.45±14.26 mmol/L vs 93.65±10.49 mmol/L, p<0.05, 14.51±2.28 mmol/L vs 5.56±1.25 mmol/L, p<0.001). Hastalık aktivasyonu olanlarda remisyondakilere göre daha yüksek MDA düzeyleri ve daha düşük protein SH değerleri olduğu görüldü. RA'li hastalarda protein karbonil düzeyleri ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ve C-reaktif Protein (CRP) düzeyleri arasında negatif bir korelasyon (r=-0.415, p<0.05, r=-0.687, p<0.001) saptandı. Aktif hastalığı olanlarda herhangi bir ilişki bulunmamasına rağmen remisyondaki hastalarda protein karbonil ve ESR ve CRP arasında negatif bir korelasyon tespit edildi.

Sonuç: Sonuç olarak RA'da ROS ‘de artış görülmektedir ve bu biyokimyasal belirteçlerin ölçümü ile inflamasyon düzeyi hakkında bilgi edinilebilinir. (Romatizma 2006; 21: 18-22)