Taciser Kaya, Altınay Göksel Karatepe, Rezzan Günaydın, Salih Ürper

Sağlık Bakanlığı, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, yaşam kalitesi, fonksiyonel durum

Özet

Amaç: Ankilozan spondilitli (AS) olgularda hastalık aktivitesi Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI) ile değerlendirilir. BASDAI ≥4 olması aktif hastalık olarak kabul edilir. Bu çalışmada hastalık aktivitesinin fonksiyonel durum ve yaşam kalitesine etkisi araştırıldı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 1984 modifiye New York kriterlerine göre kesin AS tanısı almış 37 hasta alındı. Hastalar BASDAI<4 (grup 1) ve BASDAI≥4 (grup 2) olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup fonksiyonel durum [Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi (BASFI)], fiziksel kısıtlılık [Sağlık Değerlendirme Anketi-Spondilartropati (HAQ-S)] ve yaşam kalitesi [AS Yaşam Kalitesi (ASQoL)] bakımından karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 1'de 17 (E/K= 16/1), grup 2'de 20 (E/K= 14/6) hasta yer aldı. Grup 1 ve 2'nin yaş ort. ve ortalama hastalık süresi sırasıyla 38.1±12.4 yıl, 102.7±88.0 ay; 39.3±9.7 yıl, 98.6±74.6 ay idi (sırasıyla p=0.762, 0.879). BASDAI≥4 olan hastaların HAQ-S ve BASFI ile değerlendirilen fonksiyonel durumu BASDAI<4 olanlara göre daha kötü idi (p=0.000). Ancak yaşam kalitesi düzeyi bakımından iki grup arasında fark bulunmadı (p=0.461).

Sonuç: Bu bulgular, hastalık aktivitesini belirlemek için seçilmiş bu eşik düzeyin fonksiyonel durum için de belirleyici olduğunu ancak yaşam kalitesi konusunda ayırt ettirici olmadığını göstermiştir. (Romatizma 2006; 21: 9-12)