Güldal Funda Nakipoğlu, Ayşe Karamercan, Aynur Karagöz, Neşe Özgirgin

Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5 FTR Kliniği

Anahtar Kelimeler: Hemipleji, postural simetri, yük aktarımı, biofeedback

Özet

Serebrovasküler olay (SVO) sonucu hemipleji gelişen hastaların rehabilitasyonunda postural kontrol bozukluğu, asimetrik yük aktarımı sık karşılaşılan problemlerdendir. Bu çalışma, hemiplejik hastalarda simetrik yük aktarımı ve postural kontrolün kazanılmasında biofeedback'in etkinliğini araştırmak amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya alınan 60 hemiplejik hasta randomize olarak iki gruba ayrılmıştır. 30 hasta biofeedback ve konvansiyonel yöntemlerle rehabilitasyon programına alınırken, diğer 30 hasta ise sadece konvansiyonel yöntemlerle yük aktarımı ve denge eğitimi almışlardır. Tüm hastalara Gövde Kontrol Testi (GKT) , Modifiye Motor Değerlendirme Skalası (MMAS)'nın dengeli oturma, oturmadan ayağa kalkma ve yürüme alt skalaları uygulanmış ve hastaların Postural Simetri (PS) yüzdeleri hesaplanmıştır. Rehabilitasyon programının sonunda biofeedback grubunda kontrol grubuna göre PS yüzdelerinde düzelme, MMAS ve GKT skorlarında ilerleme kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(p<0.05). Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre; SVO sonucu gelişen hemiplejik hastalarda simetrik yük aktarımı ve postural kontrolün yeniden kazanılmasında, konvansiyonel metodlar ile birlikte uygulanan biofeedback'in sadece konvansiyonel fizik tedavi uygulamalarına göre daha etkili olduğu saptanmıştır.