Meltem Sayın1, Nehir Samancı2, Altan Kesici3, Tiraje Tuncer2

1Elmalı Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD

Anahtar Kelimeler: Diz ağrısı, ultrasonografi

Özet

Bu çalışmanın amacı, diz ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvuran hastalarda periartiküler yapılarla ilgili lezyonları araştırmaktır.

Çalışmaya bilinen metabolik ve inflamatuvar eklem hastalığı olmayan 91hasta (17 erkek, 74 kadın) alındı. Tüm hastalara fizik muayene ve diz ultrasonogafisi (US) uygulandı.

Hastaların yaş ortalaması 51,3 ± 14,1 yıl idi. Yapılan US incelemesi sonucunda hastaların %25'i normal olarak değerlendirilirken, %17,5'inde tendinit, %16,4'ünde baker kisti, %15,3'ünde sinoviyal hipertrofi, %15.3'ünde bursit, %14,2'inde sinoviyal efüzyon ve %13'ünde sinoviyal impingiment, vasküler değişiklikler, yumuşak dokuda kitle gibi diğer bulgular saptandı. Ayrıca klinik ve radyolojik olarak gonartroz tanısı alan 14 hastanın 11'inde (%78) US tetkiki sonucunda yumuşak doku lezyonu olduğu belirlendi.

Sonuç olarak diz ağrısı şikayeti olan hastalarda periartiküler yapıların değerlendirilmesi tanı ve tedavi açısından yararlıdır. Bu amaçla kolay uygulanabilir, noninvaziv ve ucuz bir tanı aracı olan US tercih edilebilir.