Savaş Gürsoy1, Akif Şirikçi2, Ercan Madenci1, Metin Bayram2

1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Rehabilitasyon AD
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji AD

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, paraspinal kas alanları, fonksiyonel kısıtlılık, Oswestry Disabilite İndeksi

Özet

Bu çalışmada paraspinal kas alanlarının, fonksiyonel kısıtlılık skoru ve vücut kitle indeksi yaş ve cinsiyet gibi fiziksel parametreler arasında korelasyonların varlığını araştırmayı amaçladık.

Bel ağrısı (BA) önemli bir sağlık problemidir. Paraspinal kasların lomber omurganın faset dejeneransı ve lomber disk hernisi gibi değişik süreçlere karşı duyarlı olduğu bilinmesine karşın; bu kasların BA ve disk hernisinde rolü net olarak açıklanmamıştır. Bu çalışmaya bel-bacak ağrısı olan 50 kişi “ olgu grubu” ve bel bacak ağrısı olmayan 25 kişi de “kontrol grubu” olarak alındı. Olgu ve kontrollerin tomografik çekimleri yapılırken L2 seviyesinin her iki tarafında psoas majör, kuadratus lumborum ve erektör spina kaslarının alanları cm2 olarak saptandı. Olguların fonksiyonel durumları Oswestry fonksiyonel kısıtlılık skoru ile değerlendirildi. Olgu ve kontrollerin vücut kitle indeksleri saptandı.

Olgu grubunun paraspinal kas alanları kontrol grubuna göre anlamlı olarak küçük bulundu. Anılan alanların erkek olgularda kadınlardan anlamlı olarak büyük olduğu saptandı. Olgu grubunda paraspinal kas alanı ile fonksiyonel kısıtlılık skoru arasına anlamlı ve negatif bir ilişkinin (r: - 0.367 p: 0.009) olduğu saptandı.