Hilal Sargın, Melek Güngör, Sevim Orkun

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 2. F.T.R. Kliniği

Anahtar Kelimeler: Otoantikorlar, immunoglobulinler, jeneralize osteoartrit

Özet

Spesifik romatoid faktör (RF) dahil otoantikorlar ve frekansları, Immunoglobulin (Ig) seviyeleri, Nodal Jeneralize Osteoartrit NJOA olan 20 hastada, nodal olmayan büyük eklem osteoartriti (BEOA) olan 20 hastada ve osteoartrit olmayan 10 kontrol hastasında belirlendi.

Nodal jeneroline osteoartrit hastaları, BEOA ve normal kişilere göre daha yüksek IgG RF frekanslarına sahipti. Bununla beraber, istatistiksel analizlerde anlamlı grup seviyesine ulaşmamıştı (p>0,05).

IgA düzeyi ise NGOA grubunda diğer iki gruba göre düşük saptandı, fakat istatistiksel olarak anlamlı değildi.

NGOA grubundaki hastalarda tiroglobulin otoantikor düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05).

Bu veriler, NJOA'in bir osteoartrit subgrubu olarak ele alınmasını desteklemekte ve patogenezinde immün cevabın rol oynadığını düşündürmektedir.