Sibel Özbudak Demir1, Z. Aydan Kurtaran2, Füsun Köseoğlu1, Müfit Akyüz2

1Ankara FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. FTR Kl.
2Ankara FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. FTR Kl.

Anahtar Kelimeler: Artrogripozis multipleks kongenita, rehabilitasyon

Özet

Artrogripozis Multipleks Kongenita (AMK) ekstremitelerde multiple eklem kontraktürleri ile karakterize nonprogresif konjenital bir sendromdur. Etyolojisi tam olarak bilinmemekte, viral enfeksiyonlar veya otozomal dominant geçiş sorumlu tutulmaktadır. Bu çalışmanın amacı AMK'lı hastaları klinik, demografik özellikler açısından değerlendirmek ve rehabilitasyon sürecinde eklem limitasyonları ve ambülasyon seviyesinde kaydedilen gelişmeleri ortaya koymaktır.

Çalışma kapsamına alınan hastaların prenatal, natal, postnatal özellikleri, gelişim evreleri kaydedilerek klinik özellikleri, eklem kontraktürlerinin lokalizasyonu ve derecesi , yatış ve çıkış ambulasyon seviyeleri ile uygulanan tedaviler değerlendirildi.

7'si erkek 3'ü kız toplam 10 hastanın yaş ortalaması 5,72±3,43, rehabilitasyon süresi ortalaması 72,23±0,22 gün idi. 6 (%60) hastada makad geliş tespit edildi. 4(%40) hastada doğumsal kalça çıkığı, 3(%30) hastada genital anomali mevcuttu. Kontraktürün en sık lokalize olduğu eklemler diz (%90), ayak bileği (%80) ve kalça (%70) idi. Rehabilitasyon programı sonucunda pasif eklem hareket açıklıklarında ve ambulasyon seviyelerinde artış saptandı.