Ali Gür, Kemal Nas, Remzi Çevik, Ferda Erdoğan, Ayşegül Jale Saraç

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, fibronektin, glikozaminoglikanlar

Özet

Osteoartrit eklem kartilajının progresif destrüksiyonu ile karakterize bir hastalıktır. Fibronektin gibi nonkollajen öz proteinlerdeki artışla ilişkili olarak kollajen ağının bozulması ve kartilajın proteoglikan içeriğinde kayıp başlar.

Biz bu çalışmada konnektif doku yapısında yer alan bu elemanların dejeneratif eklem hastalıkların teşhisinde yardımcı olup olamayacağını ve bu elemanların osteoartrit tanısındaki önemini ve plasma fibronektin ve idrar glikozaminoglikan atılım oranları arasındaki korelasyonları araştırdık.

Bu çalışmada 65 osteoartritli (yaş ortalaması (52,13±7.20) hasta ve 41 (yaş ortalaması 46,21±9.85) sağlıklı bireyde spektrofotometrik olarak plazma fibronektin ve idrar glikozaminoglikan atılım düzeyleri ölçüldü.

Osteoartritli hasta grubunun ve kontrol grubunun plazma fibronektin (mg/ml) düzeyleri 436,49± 115,51 ve 302,3 ± 61,1 idi. Osteoartritli hasta ve sağlıklı kontrol grubunun üriner glikozaminoglikan atılım düzeyleri(g/mol) ise 2,76±1,15 ve 1,96±0,8 idi. Plazma fibronektin düzeyleri kontrol grubuna göre kıyaslandığında anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001). Kreatinine göre oranlanmış üriner glikozaminoglikan düzeyi atılımı sağlıklı kontrol grubuna göre osteoartritli hasta grubunda anlamlı düzeyde daha yüksekti (p<0,001). Osteoartritli hasta grubunda yaş ile fibronektin (r=0,41, p<0,01) ve üriner glikozaminoglikan atılım düzeyleri (r=-0,42, p<0,01) arasında anlamlı korelasyon mevcuttu.

Çalışmamız, üriner glikozaminoglikan atılımı ve plazma fibronektin düzeyinin belirlenmesinin özellikle osteoartrit gibi dejeneratif hastalıklarda, hastalığın teşhisi ve takibi açısından önemli parametreler olabileceğini ve ayrıca bu sonuçlar, hastalığın ilerlemesinde sinovyal fibronektin parçacıklarının rolü ile ilişkili daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.