Erdal Gilgil, Bülent Bütün

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Osteoartiküler bruselloz, spondilit, sakroiliit, artrit

Özet

Ülkemizde yaygın bir zoonoz olan bruselloz bir çok sistemi tutmasının yanısıra osteoartiküler komplikasyonlara da yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı bölgemizde rastladığımız osteoartiküler bruselloz olgularının klinik özelliklerini ortaya koymaktır.

Osteoartiküler bruselloz tanısı konan 43 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ayrıntılı öykü, muayene ve laboratuvar bulguları kaydedildi. Hastalara direkt radyografiler ve kemik sintigrafilerinin yanında gerekli hallerde BT ve MRI uygulandı.

Kırküç hastadan 26'sı kadın 17'si erkekti; ortalama yaş 45,2 ± 15,2 (13-69) idi.. Klinik, radyolojik ve sintigrafik değerlendirme sonucunda 25 hastada spondilit, 21 hastada periferik artrit, 10 hastada sakroiliit ve 1'er hastada osteomiyelit, bursit ve tendinit saptandı. Spondilit en sık lomber omurgadaydı ve daha çok yaşlı kadınlarda görüldü. Ayrıca, 2 hastada paravertebral abse saptandı. Sakroiliit daha çok gençlerde saptandı. Artrit ise çoğunlukla monoartrit tarzındaydı ve en çok kalça ve diz eklemlerini tutmuştu.

Bruselloz lökomotor sistemde çok farklı komplikasyonlara yol açabilmekte ve bir çok romatizmal hastalık ile karışabilmektedir. Özellikle enflamatuvar bel ağrısı ile mono-oligoartritlerin ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır.