Savaş Gürsoy1, Mehmet Adam2

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD
2Numune Hastanesi FTR Kliniği

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, osteokalsin, KMY, CRP, fonksiyonel durum

Özet

Bu çalışma romatoid artrit (RA) olgularının fonksiyonel durumları (FD), hastalık süreleri (HS), kemik mineral yoğunluğu (KMY), serum osteokalsin (OK), C-reaktif protein (CRP) düzeyleri ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) arasında herhangi bir korelasyonun olup olmadığını araştırmak için planlandı. RA olan 20 olgunun kalça ve omurga KMY, serum osteokalsin ve CRP düzeyi ile ESH ölçüldü. Olguların hastalık süreleri ve Steinbrocker evrelemesine göre fonksiyonel durumları belirlendi.

Çalışmamızda omurga KMY ile menopoz süresi (r: - 0.46), yaş (r: -0.43) ve boy (r: - 0.5) arasında negatif korelasyonun olduğu saptandı. Çoklu regresyon analizinde olguların fonksiyonel durumu (FD) ile; CRP düzeyi, ESH ve HS arasında anlamlı bağıntı olduğu görüldü (F:3.52 p<0.05). Serum OK düzeyi ile hem CRP, hem de ESH arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan korelasyonun varlığı gözlendi.