Suat Acar1, Ahmet Murat Gencer2

1Rize Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği

Anahtar Kelimeler: İdiopatik huzursuz bacak sendromu, dopaminerjik agonist

Özet

HBS (Huzursuz Bacak Sendromu): Hastalarda, bacaklarını hareket ettirme dürtüsüyle ortaya çıkan, duyusal ve motor semptomlarla seyreden, kronik, ilerleyici veya tekrarlayıcı ve yaşla beraber prevalansı artan bir sensorimotor hastalıktır. HBS'nin tedavisinde başlıca, demir eksikliği, periferik nöropati, diabet ve üremi gibi sekonder nedenlerin tedavisi gerektirmektedir. İdioapatik başlangıçlı primer veya sekonder HBS tedavisinde L-DOPA (L-Dihidroksi fenil alanin) ilk seçilecek ilaçtır. L-DOPA tedavisi sırasında %50 hastada tedavi sürerken HBS semptomlarının kötüleşmesi gelişebilir. Dopamin agonistlerinden pergolide, pramipexole, ropinirole ve cabergoline HBS'nin tedavisinde kullanılan dopaminerjik ilaçlardır. Opioidler, benzodiazepinler ve gabapentin gibi antikonvulzan ilaçlar dopamin agonistlerine cevap vermeyen veya ilacı tolere edemeyen olgularda düşünülmelidir. HBS güncel tedavisinde, uzun süreli kullanımda etkili, güvenilir, yan etki profili düşük ilaç seçiminin gereği vurgulanmıştır.