Canan Tıkız1, Hatice Mavioğlu2, Timur Pırıldar3, Çiğdem Tüzün1

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, komplikasyon, motor parezi

Özet

Bu olgu sunumunda, herpes zoster (HZ) enfeksiyonu sonrası gelişen ve tek taraflı C5-6 innervasyonlu kaslarda güçsüzlük ile seyreden bir segmenter motor parezi (SMP) vakası sunulmuştur. Günlük yaşam aktivitelerinin belirgin derecede kısıtlandığı olguda elektrofizyolojik olarak üst brakiyel pleksus nöriti saptanmış ve uygulanan fizik tedavi programı ile kısa sürede nörolojik semptomlar ve elektrofizyolojik bulgularda düzelmeler kaydedilmiştir. Bu vakayı sunmaktaki amacımız, omuz patolojileri arasında HZ'e bağlı SMP'nin de akılda tutulması gereğini vurgulamak ve bu vaka nedeniyle mevcut literatürü gözden geçirmektir.