Ece Aydoğ, Duygu Yazar, Ajda Bal, Emel Ekşioğlu, Ece Ünlü, Aytül Çakçı

Sağlık Bakanlığı, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Kliniği

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, varus deformitesi, dinamik denge

Özet

Amaç: Varus deformitesi olan bilateral diz osteoartritli (OA) hastalarda dinamik olarak dengeyi değerlendirmek ve bunun fonksiyonel dizabilite ile ilişkisini araştırmaktır.

Metodlar: 58 ileri düzeyde varus deformitesi olan diz OA'li hasta (54 kadın ve 4 erkek) ve aynı yaş, cinsiyet, boy, kilo, vücut kitle indeksine sahip 35 kontrol (31 kadın ve 4 erkek) çalışmaya alındı. Bireylerin postural dengesi, Biodex Stabilite Sistemi (Biodex medical systems, Shirley, NY) ile her iki ayak yere basarken, gözler açık olacak şekilde, 8. düzey platform stabilitesinde değerlendirildi ve Anterior/Posterior (AP), Medial/lateral (ML) ve Overall (OA) indeksleri saptandı. OA'li hastalarda, dizabiliteyi değerlendirmek amacıyla Lequesne indeksi uygulandı.

Bulgular: Diz OA'li grupda OA, AP ve ML indeksleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek saptandı (Overall indeks OA'li grupda 4.02±1.48, kontrol grubunda 3.12±1.42 (p:0.001), AP indeks OA'li grupda 3.01±1.09, kontrol grubunda 2.52± 1.24 (p:0.012), ML indeks OA'li grupda 2.76±1.27, kontrol grubunda 2.09±1.10, (p:0.003)). Lequesne indeksinin toplam skoru ile stabilite indeksleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmazken, Lequesne ağrı skoru ile ML stabilite indeksi arasında (r:0.266, p:0.042), Lequesne günlük yaşam aktiviteleri skoru ile OA ve AP stabilite indeksleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon tespit edildi (sırasıyla; r:0.276, p:0.033; r:0.305, p:0.018).

Sonuç: Varus deformitesinin eşlik ettiği diz OA'i postural stabiliteyi olumsuz olarak etkiler. Bulgular bu populasyonda denge eğitiminin önemini akla getirir.