Gülcan Gürer, Ö. Faruk Şendur, Cavidan Ay

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, fizik tedavi, ağrı, Lequesne indeksi

Özet

Bu çalışma, diz osteoartritli hastalarda fizik tedavinin ağrı ve günlük yaşam aktivitelerine olan etkisini araştırmak amacıyle yapıldı. Bu amaçla çalışmaya 81 (çalışma grubu 40, kontrol grubu 41) bilateral primer diz ostaoartritli (OA) hasta dahil edildi. Hastalar rastgele olarak iki gruba ayrıldı. Çalışma grubundaki hastaların dizlerine iki hafta süreyle haftada 5 gün olmak üzere 10 seans fizik tedavi (20 dakika sıcak paket, 10 dakika ultrason 1 watt/cm2, 20 dakika konvansiyonel TENS ve kuadriseps izometrik egzersizler) ve diklofenak sodyum (100mgr/gün) verildi. Kontrol grubundaki hastalara ise sadece diklofenak sodyum (100mgr/gün) verildi. Hastaların diz grafileri Kellgren-Lawrence (KL) Skalasına göre değerlendirildi. Hastaların ağrısı; visüel analog skala (VAS) , günlük yaşam aktivitelerinin ölçümü için Lequesne indeksi kullanıldı. Ayrıca ağrısız yürüme mesafesi saptanarak kaydedildi. Bu değerlendirmeler; tedavi başında, ortasında ve sonunda olmak üzere 3 kez yapıldı. Sonuç olarak, her iki grubun tedavi ortasından itibaren yaşam kaliteleri ve ağrısız yürüme mesafeleri belirgin derecede artarken, ağrı şiddetlerinde azalma saptandı (p<0.001). Gruplar arası karşılaştırmada ise çalışma grubundaki hastaların ağrıları, fonksiyonel indeksleri ve yürüme mesafeleri tedavi sonunda kontrol grubuna göre belirgin derecede daha iyi bulundu (p<0.05).