Mehmet Yazıcı1, Safinaz Ataoğlu2, Sevim Makarç2, Melek Kolbas2, Enver Erbilen1, Sinan Albayrak1, Selma Yazıcı2, Cihangir Uyan1

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak prolapsusu, benign eklem hipermobilite sendromu

Özet

Mevcut çalışma mitral kapak prolapsusunda (MVP) benign eklem hipermobilitesi sendromu (BJHMS) sıklığı ve Beighton hipermobilite skoru (BHS) ile prolabe mitral kapağın ekokardiyografik, aort duvarının ise elastik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya romatizmal olmayan, komplikasyonsuz ve izole mitral ön yaprakçık prolapsusuna sahip 46 hasta (7 erkek ve 39 kadın, ortalama yaşları:26.1± 5.9) ve 25 sağlıklı birey (3 erkek ve 22 kadın, ortalama yaşları:26.1± 5.9) alındı. Hastalar BHS'larına göre iki gruba ayrıldılar. Birinci grup, BHS ≥5; 5 olan 21 hastadan, II. Grup, BHS< 5 olan 25 hastadan oluşmaktaydı. Çalışmaya katılan bireylerin hepsine transtorasik yolla ekokardiyografik inceleme yapıldı. Benign eklem hipermobilitesi sendromu varlığı Beighton kriterleri kullanılarak araştırıldı. Mitral kapak prolapsuslu hastalarda BJHMS sıklığı sağlıklı bireylere göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu (45.6%, (21/46) ve 12 % (3/25), p<0.0001). 1.grupta mitral yaprakçığın kalınlığı (MYK, 5.7± 0.6 ve 4.1± 0.5; p<0.001), maksimal çökme miktarı (MÇM, 3.8 ± 0.7 ve 2.9± 0.5; p<0.005) ve mitral yetersizliğin derecesi (MYD, 17.1 ± 7.2 ve 11.2± 4.4 ;p<0.002) 2.gruba göre anlamlı ölçüde artmıştı. Diğer taraftan 1.grubta 2.gruba göre aortik stiffness indeksi (AOSI) daha düşük (17.6± 6.9 ve 23.9± 7.6; p<0.001), aortik distensibilite (AOD) ise daha yüksek bulundu (0.0035± 0.007 ve 0.0024± 0.005; p<0.001). MYK, MÇM,MYD ve AOD ile BHS arasında pozitif korelasyon (sırasıyla; r=0.57/p=0.007, r=0.55/p<0.009, r=0.51/p<0.01, r=0.53/p<0.005), fakat AOSI ile negatif bir korelasyon saptandı (r=-0.49 p<0.007). Sonuç: MVP'lu hastalarda BJHMS sağlıklı bireylere göre çok daha fazla ve BHS'na göre belirlenmiş BJHMS'nin ciddiyeti ile mitral kapağın ekokardiyografik, aort duvarının ise elastik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur.